ประกาศ เปลี่ยนแปลงเวลาฝึก

ประกาศ:
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ปี 2560 เป็นต้นไป ทางกลุ่มฝึกบูจินลาดพร้าวได้ทำการเปลี่ยนแปลงเวลาการฝึก
จากเดิม ทุกวันเสาร์ เวลา 10:00-12:00น.
มาเป็น ทุกวันเสาร์ เวลา 12:30-14:30น.

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆทางโรงฝึกจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
หมายเหตุ ท่านใดที่ต้องการเข้าร่วมฝึกกรุณาติดต่อล่วงหน้า 1 วัน